EXPRESS ALPHA TŁUMACZENIA

NORWESKI SZWEDZKI DUŃSKI FIŃSKI ANGIELSKI NIEMIECKI NIDERLANDZKI FRANCUSKI HISZPAŃSKI CZESKI LITEWSKI SŁOWACKI ROSYJSKI CHIŃSKI JAPOŃSKI ARABSKI I INNE

ZADZWOŃ +48 512 618 057

ALPHA-TRANSLATions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USLUGI

Biuro Tłumaczeń „Express Alpha Translations” działające w ramach firmy Vincent Labrada Sp. z o.o. ul. Wikingów 6, 03-029 Warszawa tel: 512 618 057 „Vincent Labrada” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wikingów 6 Warszawa NIP 524-275-53-19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy Spółki: 5 000,00 PLN

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń „Express Alpha Translation” dla podmiotów instytucjonalnych ważny od dnia 21 września 2017r.

§ 1. Warunki ogólne

1. Biuro Tłumaczeń „Express Alpha Translations” (dalej „Biuro”) wykonuje tłumaczenia zgodnie ze standardami i ogólnie przyjętymi praktykami na rynku usług tłumaczeniowych oraz z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa. 2. Wszystkie tłumaczenia mogą być wykonywane przez Biuro wyłącznie po otrzymaniu od Klienta zlecenia w formie pisemnego zamówienia na daną usługę, opatrzonego w pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej w firmie Klienta do reprezentowania Klienta wobec kontrahentów. Formularz zamówienia wysłany zostanie przez Biuro na życzenie Klienta. 3. Brak zamówienia lub nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia zwalnia Biuro z obowiązku wykonania usługi. 4. Biuro potwierdza przyjęcie zlecenia usługi poprzez wysłanie potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną i tym samym zobowiązuje się do wykonania usługi. 5. Biuro może odmówić przyjęcia zlecenia tłumaczenia bez podania przyczyny, o czym Biuro powiadomi kontrahenta. 6. Biuro dołoży należytej staranności, aby zagwarantować rzetelność i najwyższą jakość tłumaczenia, zarówno pod kątem terminologicznym jak również stylistycznym i gramatycznym, zgodnie z regułami danego języka.

§ 2. Umowa o świadczenie usług tłumaczeniowych

1. Udzielając zlecenia na świadczenie usług tłumaczeniowych Klient oświadcza, iż akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług tłumaczeniowych, zawartej w wyniku udzielenia zlecenia przez Klienta i jego przyjęcia przez Biuro. 2. Zlecenie może być wykonane w oparciu o odmienne zasady niż wynikające z niniejszego regulaminu, jeżeli zostało to uzgodnione w umowie zawartej pomiędzy Biurem a Klientem w formie pisemnej. Wówczas regulamin znajduje zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych tą umową. 3. Ogólne warunki umów, regulaminy lub inne stosowane przez Klienta wzorce umów są wiążące dla Biura tylko wtedy, gdy zostały przez niego wyraźnie zaakceptowane w formie pisemnej. 4. Biuro ma prawo powierzyć wykonanie części lub całości tłumaczenia osobom trzecim. Klient wyraża zgodę na podzielenie zleconego tłumaczenia pomiędzy kilku tłumaczy.

 

§ 3. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych 1. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona przeliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako jedna strona przeliczeniowa. 2. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Biura oryginału dokumentu tłumaczonego. 3. Tłumaczenia uwierzytelnione powyżej 10 stron obliczeniowych, wykonane w trybie standardowym, dostarczane są do klienta na terenie Warszawy na koszt Biura . 4. W pozostałych przypadkach, Klient zobowiązany jest zwrócić wykonawcy koszty dostarczenia tłumaczenia. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu tłumaczenia będącego efektem zakłóceń połączeń telekomunikacyjnych lub opóźnienia w funkcjonowaniu poczty lub firmy kurierskiej.

§ 4. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

5. Tłumaczenia pisemne niewierzytelnych realizowane są wg obowiązującego Cennika dla jednej strony przeliczeniowej w danej grupie językowej, oraz w zależności od tego, czy tłumaczenie wykonywane jest na język obcy czy na język polski.

6. Na potrzeby rozliczeń z klientem liczba stron tłumaczenia niewierzytelnego obliczana jest z zastosowaniem następujących zasad: · tekst w MS Word: moduł rozliczeniowy to jedna strona tłumaczenia (jedna strona oznacza 1500 znaków ze spacjami); Obliczanie strony jest następujące: · w MS Word za pomocą funkcji „Statystyka wyrazów” w zakładce „Narzędzia” w MS Word, · w MS Excel: zawartość jest przenoszona do MS Word i obliczana jak w pliku tekstowym, · 2 slajdy prezentacji liczone są jak 1 strona obliczeniowa ( tłumaczenie niewierzytelne) · inne formaty: według indywidualnych ustaleń zapisanych w zamówieniu.

7. Minimalną stawką rozliczeniową jest jedna strona obliczeniowa, a każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna strona przeliczeniowa.

8. Zlecenia realizowane są w trybie standardowym, pilnym i ekspresowym, w zależności od ustalonego terminu realizacji tłumaczenia i ilości stron przeliczeniowych. · tryb standardowy – do 7 stron przeliczeniowych w ciągu doby (dotyczy I grupy językowej) · tryb pilny – do 8 do 11 stron przeliczeniowych w ciągu doby (dotyczy I grupy językowej) + 50% · tryb ekspresowy – do 12do 16 stron przeliczeniowych w ciągu doby( dotyczy I grupy językowej) + 100% · w przypadku tłumaczeń powyżej 16 stron dziennie stawka określana jest każdorazowo indywidualnie. W przypadku pozostałych grup językowych, tryby realizacji tłumaczeń ustalane są indywidualnie.

9. Tłumaczenia przyjęte i wykonane w tym samym dniu traktowane są jako ekspresowe.

10. Istnieje możliwość negocjacji cen.

11. Termin realizacji zlecenia liczony jest od dnia przesłanego podpisanego Potwierdzenia zamówienia na email, pod warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów wyjściowych niezbędnych do wykonania tłumaczenia.

12. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

13. Zlecenia, które są wykonywane w trybie standardowym bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Klientowi do godziny 16:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia.

14. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, która na zlecenie Klienta może być wykonana przez Biuro za dodatkową odpłatnością. Warunki takiej usługi są określane indywidualnie. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przed przystąpieniem Biura do tłumaczenia.

15. Teksty reklamowe i promocyjne tłumaczone są zgodnie z oryginałem.

16. Cena za układ graficzny, wstawienie rysunków, tłumaczenie tabel itd. ustalana jest w zależności od charakteru dokumentu.

17. Ostateczna cena usługi uzależniona jest od liczby znaków w tekście docelowym i może wahać się w granicach 50% w stosunku do ceny wyjściowej 18. Za tłumaczenie tekstu napisanego odręcznie Biuro pobiera opłatę podwyższoną o 30% wartości zlecenia.

19. W przypadku tłumaczeń wysokospecjalistycznych, cena za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia może ulec podwyższeniu. O tym fakcie Klient zostanie poinformowany przez Biuro, przed wystawieniem potwierdzenia zamówienia.

20. Gotowe tłumaczenia odsyłane są Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.

21. Klient ma prawo odwołać realizację tłumaczenia w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że jeśli Klient odwoła realizacje tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu odwołania realizacji zlecenia oraz do zwrotu innych ewentualnych kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług. Odwołanie realizacji tłumaczenia wymaga formy pisemnej.

22. Biuro ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym zlecenie usługi tłumaczeniowej, jeżeli Klient nie współdziała w realizacji zlecenia. W sytuacji takiej Klient jest obowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu wypowiedzenia zlecenia oraz do zwrotu innych ewentualnych kosztów poniesionych przez Biuro w celu realizacji zleconych usług.

23. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia pozostają własnością Biura. Biuro udziela w ramach wynagrodzenia, w momencie uregulowania całości wynagrodzenia licencji na wykorzystanie tłumaczenia w celach określonych w kontekście danego zlecenia z zastrzeżeniem, że licencja nie obejmuje komercyjnego wykorzystania tłumaczenia w szczególności poprzez publikacje przez wydawnictwa lub wykorzystanie w mediach.

§ 4. Obowiązek współdziałania przy realizacji tłumaczenia

1. Przed rozpoczęciem tłumaczenia, Klient jest obowiązany do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia, w szczególności zobowiązany jest do dostarczenia tekstu wyjściowego do tłumaczenia poprawnego pod względem merytorycznym i językowym, w szczególności pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym. Biuro zobowiązuje się ze swojej strony do zwrócenia Klientowi uwagi na ewentualne błędy i niejasności mogące mieć negatywny wpływ na jakość tłumaczenia. 2. Wszelkie wskazówki dotyczące sposobu tłumaczenia i wykorzystania w nim słownictwa, terminologii lub oznaczeń stosowanych wyłącznie przez Klienta winny być dostarczone do Biura wraz z tekstem do tłumaczenia. W przypadku braku wskazówek Biuro nie przyjmuje reklamacji dotyczących tłumaczenia nieuwzględniającego słownictwa, terminologii lub oznaczeń stosowanych przez Klienta.

3. W przypadku usług tłumaczeniowych obejmujących swoim zakresem specjalistyczne słownictwo lub pociągających za sobą konieczność dokonywania specjalistycznych korekt, na żądanie Biura Klient powinien zapewnić osobie wykonującej tłumaczenie możliwość konsultacji z osobą kompetentną do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości o charakterze merytorycznym lub terminologicznym.

4. Przed rozpoczęciem tłumaczenia, Klient powinien poinformować Biuro o zamierzonym celu tłumaczenia.

5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane wadami wykonanego tłumaczenia, spowodowanymi uchybieniem przez Klienta obowiązkom określonym niniejszym paragrafem, w szczególności za szkody wywołane wadami tekstu wyjściowego do tłumaczenia, niejasnościami w nim zawartymi, jak również użyciem tłumaczenia w innym celu niż podany do wiadomości Biura.

§ 5. Reklamacje i odpowiedzialność

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w terminie trzech dni od momentu dostarczenia gotowego tłumaczenia przez Biuro. Reklamacje muszą być zgłaszane pisemnie z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Biuro dokona nieodpłatnie korekty tłumaczenia lub udzieli rabatu stosownie do zakresu uchybień w tłumaczeniu. Prawo do reklamacji nie obowiązuje w przypadku tłumaczeń realizowanych w trybie pilnym i ekspresowym. 2. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania wymagalnej płatności, należnej za wykonanie usługi tłumaczeniowej. 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że tłumaczenie tekstów jest procesem subiektywnym i ma cechy twórcze, gdyż ta sama treść może być wyrażona w różnorodny sposób poprzez różnorodny dobór słownictwa przez tłumacza , jego upodobań i cech indywidualnych toteż odpowiedzialność Biura nie może być następstwem zaistnienia różnic w stylu tłumaczenia, w szczególności , gdy ze względu na termin ustalony z Klientem zlecone tłumaczenie będzie wykonywało kilku tłumaczy. 4. W przypadku tłumaczeń pilnych i expressowych Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu, jak również za rozbieżność w terminologii stosowanej w poszczególnych częściach tłumaczenia. Klient zamawiający tłumaczenia w trybie pilnym i ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. 5. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Biuro obowiązane jest do naprawienia rzeczywistej szkody stad wynikłej jeśli wynikła ona z winy umyślnej Biura. 6. Biuro posiada polisę ubezpieczenia OC. Odpowiedzialność Biura za wyrządzoną szkodę jest wyłączona w części przewyższającej kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela zgodnie z umową ubezpieczenia i ograniczona do wysokości netto wynagrodzenia za zlecenie. § 6. Tłumaczenia ustne 1. W zamówieniu usługi tłumaczeniowej Klient powinien dokładnie oznaczyć miejsce i godzinę, na jaką rezerwuje tłumacza. 2. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny zakończenia tłumaczenia określonej w zamówieniu. 3. Minimalną jednostką rozliczeniową jest blok cztero-godzinny. 4. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych – minimalną jednostką rozliczeniową jest osiem godzin pracy (dwa bloki), nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa krócej. Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany pokryć koszty dojazdu tłumacza. 2. Każda rozpoczęta godzina pracy liczona jest jako pełna godzina. 2. Przerwa krótsza niż dwie godziny wliczona jest do czasu pracy tłumacza. O planowanych przerwach dłuższych niż dwie godziny, Biuro powinno być powiadomione przy zamówieniu usługi. 7. Fakt nieskorzystania z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza. 8. Zamawiający ma prawo do odwołania tłumaczenia ustnego w formie pisemnej, nie później jednak niż na dwa dni przed planowanym terminem zlecenia. W przeciwnym wypadku, zobowiązany jest do poniesienia całkowitych kosztów tłumaczenia. 9. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych, Zamawiający ponosi koszty i odpowiedzialny jest za zorganizowanie dla tłumacza dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w miejscu tłumaczenia. 10. Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego są świadczone w soboty i niedziele, oraz dni ustawowo wolne od pracy, stawka tłumaczeniowa wzrasta o 100%. 11. Biuro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności stawiennictwa tłumacza wynikających z przypadków losowych.

12. W przypadku tłumaczeń symultanicznych, Klient zapewnia aby kabiny, w których mają być świadczone usługi, zapewniały tłumaczowi optymalną widoczność sali, mówców oraz wyświetlanych materiałów. Kabiny i aparatura przeznaczona do tłumaczenia symultanicznego powinny spełniać standardy jakościowe umożliwiające należyte wykonanie usługi. 13. Każda z kabin przeznaczonych do tłumaczenia symultanicznego musi zawierać przynajmniej dwuosobową obsadę tłumaczy. W przypadku tłumaczeń trwających ponad 8 godzin lub tłumaczeń o znacznym stopniu trudności, w skład każdej z kabin powinny wchodzić co najmniej 3 osoby. 14. Tłumacz ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia, jeżeli zapewnione mu przez Klienta warunki uniemożliwiają prawidłowe wykonanie tłumaczenia. Biuro nie ponosi wówczas odpowiedzialności za szkodę wywołaną tym zdarzeniem. § 7. Poufność Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzone przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób współpracujących z Biurem na podstawie odrębnych umów. § 8. Płatności 1. Płatności za wykonane tłumaczenie realizowane jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Biuro w dniu zakończenia realizacji zlecenia. Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy Biura podany na fakturze. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury. 2. W przypadku zleceń powyżej 5 000,00 PLN, Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 80% wartości zlecenia przed rozpoczęciem tłumaczenia. 3. Zamawiający upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 4. Dłuższy termin płatności lub wystawienie miesięcznych faktur zbiorczych wymaga indywidualnych uzgodnień. 5. W przypadku przekroczenia terminu płatności, wyszczególnionego na fakturze, Klient zgadza się zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę. 6. Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Klienta za wykonane usługi będzie wymagało od Biura zaangażowania firm prawniczych, agencji windykacyjnych lub innych, Klient zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez wyżej wymienione firmy i agencje. § 9. Postanowienia końcowe 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Biura Tłumaczeń Vincent Labrada nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 2. Cennik usług Vincent Labrada oraz niniejszy Regulamin nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadku otrzymania zlecenia od klienta, Biuro zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy firmy Klienta na stronie internetowej, bądź w ofertach wysyłanych do przyszłych Klientów. 4. Klient zobowiązuje się, iż nie będzie nawiązywał kontaktów handlowych w zakresie wykonywania tłumaczeń z tłumaczami zatrudnionymi przez Biuro bez pośrednictwa tego biura w okresie dwunastu miesięcy od dnia wykonania ostatniego tłumaczenia na rzecz zleceniodawcy przez Biuro, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia. 5. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie świadczenia usług tłumaczeniowych jak również w cenniku usług. 6. Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej Biura z podaniem dnia, od którego obowiązują. 7. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień. Strony zobowiązują się wówczas do zastąpienia takich postanowień innymi, ważnymi postanowieniami. 8. W kwestiach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych z wykonywania umowy jest sąd powszechny, sąd gospodarczy właściwy dla miejsca siedziby Biura.